วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

3 พ.ร.บ. พิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2548 หลักกฏหมายและแนวคำพิพากษาฏีกา / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. - กรุงเทพฯ : แสงจันทร์, 2548. - 242 หน้า.

060719

9749265114


ธรรมนูญศาลยุติธรรม.
ศาลแขวง.
ศาลคดีเด็กและเยาวชน.

345.081 / ว3617ส 2548