เกียรติขจร ชัยเฮียร.

ปราสาทนครวัด./ เกียรติขจร ชัยเฮียร. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549. - 213 หน้า : ภาพประกอบ.

060719

9749931432


นครวัด.


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.
นครวัด--สถาปัตยกรรม.

959.6 / ก6174ท 2549