ศิริพร สโครบาเนค.

การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย / ศิริพร สโครบาเนค. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2547. - 120 หน้า.

060629

974934748x


การค้าประเวณี.
ปัญหาสังคม
สิทธิมนุษยชน.
อาชญากรรมทางเพศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

364.1534 / ศ373ก 2547