โรเจอร์, พอล.

การสูญเสียอำนาจควบคุม : ความมั่นคงของโลกในศตวรรษที่ 21 / พอล โรเจอร์ ; วรนันท์ ครองบุญยิ่ง, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2548. - 304 หน้า.

060625

9749355210


โพสต์คอมมิวนิสม์.
ความมั่นคงระหว่างประเทศ--ประวัติศาสตร์--คริสตศตวรรษที่ 20.
สงคราม.

327.17 / ร852ก 2548