พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงสุด / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547. - 136 หน้า.

060615

9742729352


กฎแห่งกรรม.
ธรรมะ (พุทธศาสนา).
พุทธศาสนา--แง่สังคม.
วัยรุ่น--แง่ศาสนา.

294.344 / พ 679 ศ 2548.