วรภัทร์ ภู่เจริญ.

การบริหารวิถีพุทธ / วรภัทร์ ภู่เจริญ. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2537. - 142 หน้า.

060608

9749354656


ธรรมะกับผู้บริหาร.
พุทธศาสนากับสังคม.

294.382 / ว1114ก 2537