บุญยงค์ เกศเทศ.

ร้อยขุนเขาเผ่าไทในเวียดนาม / บุญยงค์ เกศเทศ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2548. - 144 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสารคดีเชิงวิชาการ. .

060528

9749314670


ชาติพันธุ์ไท.
ชาวไท--เวียดนาม.

305.895919 / ส436ร 2548