ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เมืองยั่งยืนในสังคมไทย แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2547. - 510 หน้า : ภาพประกอบ.

060118

9746566873


การพัฒนาเมือง--น่าน
การพัฒนาเมือง--พิษณุโลก
การพัฒนาแบบยั่งยืน.

307.76 / ด172ม