วิทยา อารีราษฎร์

การออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ Designing the computer algorithm/ วิทยา อารีราษฎร์. - มหาสารคาม: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยาชภัฏมหาสารคาม, 2548 - 225หน้า: ภาพประกอบ

0507

9749824962


คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.

004.22 / ว346ก 2548