ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.

การศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ. - มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. - 112 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (คบ.บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548.

051114

9749824571


การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้--วิจัย.--มหาสารคาม
ทรัพยากรป่าไม้--วิจัย.
ป่าดูนลำพัน--การอนุรักษ์--วิจัย.
ป่าดูนลำพัน--วิจัย.--มหาสารคาม

วิทยานิพนธ์.

333.7516 / ณ172ก 2548