วิเชียร วิริยะประสิทธิ์.

3 คดีประวัติศาสตร์ / วิเชียร วิริยะประสิทธิ์. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548. - 240 หน้า.

051105

9742882703


คำพิพากษาศาล--ไทย

345.593077 / ว3261ส 2548