การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ [CD-ROM] / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. - มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2548. - 1 แผ่น.

050815


คณิตศาสตร์.
การวางแผนหลักสูตร.
ภาษาไทย.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน(อุดมศึกษา).