การเรียนรู้รัฐธรรมนูญ 2540 ด้วยตนเอง : รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2546. - 2 เล่ม (125, 95 หน้า) - ชุดการเรียนด้วยตนเอง ; .

สารบัญ : ชุดวิชาที่ 1 การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. ชุดวิชาที่ 2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539. ชุดวิชาที่ 3 กฎหมายความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.

050805

9749646037


กฎหมาย--ระเบียบปฏิบัติราชการ.
การบริหารรัฐกิจ.
การปฏิรูประบบราชการ.
ความรับผิด (กฎหมาย)
ความรับผิดของราชการ.
ระเบียบปฎิบัติราชการ.

350.6 / ค1411ก 2546