บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 6 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 212 หน้า.

สารบัญ คุยกับพระ -- ภาษาพระ-ภาษาชาวบ้าน -- สำนวนไทยจากวัด -- พระพุทธรูปปาง -- วัดอรุณราชวราราม -- สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม -- สีมากับโบสถ์ -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า -- เปรีนญวังหน้า --เรื่องของคำว่า บาเรียน เปรียญ พระมหา -- มณีของเมขลา -- ตำนานละครชาตรี -- ดนตรีและการละเล่นสมัยอยุธยา -- ภาษาไทยจากวัด -- พระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวัง -- เดี่ยวเครื่องดนตรีในการแสดงโขน -- ลิเก -- หนังสด -- ละครร้อง -- พระคเณศเสียงา -- พญานาคในนาฏกรรม -- ครุฑในนาฏกรรม -- ช้างในนาฏกรรม -- เทวดาเป่าสังข์ -- ท่องอาณาจักรสมุนไพรเพื่อสุขภาพ -- คำนำหน้านามในภาษาไทย -- ภาษาไทยวิบัติเพราะออกเสียงไม่ชัดไม่ตรงคำ -- ช่วยกันจรรโลงภาษาไทย -- ใช้ภาษาไทยอย่างรักษาคุณค่า -- อันเนื่องมาจากการออกเสียง ร ล -- คำว่า "ไทย " ทำไมมีอักษร "ย" -- อักษรย่อ คำย่อ ตัวย่อ ในภาษาไทย

050728

9747771454


ความรู้ทั่วไป.
รวมเรื่อง

089.95911 / ส215บ 2545