แม่ครูของแผ่นดิน ขัตติยวิถีราชนีไทยเทิดไท้ 6 รอบนักษัตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

050501

9749663438


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- --พระราชประวัติ.

โครงการศิลปาชีพ.

923.1593 / ค1411ม 2547