ฉันทนา ไชยชิต.

คุณธรรมหลักของพระเอกในนวนิยายของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ในทัศนะของผู้อ่านคนไทย ฉันทนา ไชยชิต - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2533?]. - 444 หน้า ; 170 บาท - ชุดงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 24 .


จริยศาสตร์.
นวนิยายอเมริกัน--วิจัย.

ความดี. พระเอกในนวนิยาย. วิทยานิพนธ์.

174.9791 / ฉ115ค