สารสนเทศประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สำนักวางแผนและพัฒนา. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547. - รายปี.

050405


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา--ประวัติ.

373.59362 / ร226ส 2547