รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544. - 157 หน้า.

Y05 M04 D05

9746506293


การศึกษาขั้นประถม--วิจัย.
การสอน--วิจัย.
นักเรียนประถมศึกษา--วิจัย.

372.072 / ว122ร 2547