โซโล, แดเนียล.

ตรรกะแห่งการพิสูจน์ / แดเนียล โซโล ; ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 288 หน้า.

อาร์คบุ๊ค.

Y05 M03 D07

9742090351


ตรรกศาสตร์.

511.3 / ซ887ต 2547