วิทยา สงวนวรรณ.

การออกแบบชิ้นงาน (Form Feature) ด้วยโปรแกรม Unigraphics = Unigraphics Workshop from Feature / วิทยา สงวนวรรณ. - กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2546. - 279 หน้า : ภาพประกอบ

บริษัท บุ๊คไรท์

Y05 M03 D04

9749148096


คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน.
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ.
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม.
ยูนิกราฟิก.

670.285 / ว346ก 2546