25 ปีซีไรต์ : รวมบทวิจารย์คัดสรร. - กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547. - 799 หน้า : ภาพประกอบ.

ศูนย์ ม.ธรรมศาสตร์

สารบัญ : 25 ปีซีไรต์ -- ภาพรวมของนวนิยายซีไรต์ในรอบ 25 ปี -- ขบวนวรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ซีไรต์ไทย -- เรื่องสั้นเข้ารอบซีไรต์ พ.ศ. 2542 และ2545 -- ภาพสะท้อนความล้มเหลวหรือความจริงแท้ของวรรณกรรมยุคสมัยใหม่ -- รายชื่อวรรรกรรมซีไรต์ พุทธศักราช 2522-2546 -- ภาพงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ -- บทวิจารย์วรรณกรรมซีไรต์ -- ลูกอีสาน -- เพียงความเคลื่อนไหว ฯลฯ

Y05 M03 D02

9749243420


รางวัลซีไรท์.
รางวัลวรรณกรรม--ไทย.
วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์.

895.9109 / ย383 2547