ศลิษา ภมรสถิตย์.

การจัดการดำเนินงาน = Operations Management / ศลิษา ภมรสถิตย์. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 316 หน้า.

ศูนย์ ม.ธรรมศาสตร์

Y05 M02 D21

9742090491


การควบคุมการผลิต.
การจัดการ.
การจัดการคลังสินค้า.
การดำเนินการ.
การดำเนินงาน.

658.5 / ศ137ก 2547