บัณฑิต จามรภูติ.

คู่มือการใช้โปรแกรม OrCAD/SDT & PROTEL : เทคนิคการใช้โปรแกรมออกแบบ/เขียนแบบวงจร และลายวงจรบนแผ่น PCB ที่มีประสิทธิภาพ / บัณฑิต จามรภูติ. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536. - 193 หน้า : ภาพประกอบ.

9745095788


โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.

006.68 / บ114ค