วิเชียร พลหาญ.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน / วิเชียร พลหาญ. - มหาสารคาม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2548. - 359 หน้า.

Y05 M01 D20

9749824350


กฎหมาย.
การสื่อสารมวลชน.
จริยธรรม.

340 / ว3617อ 2548