นภาพร ขันธนภา.

จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ = Ethics and Business Environments / นภาพร ขันธนภา และ ศานิต ด่านศมสถิต. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 259 หน้า.

ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

Y04 M12 D23

9742090327


จรรยาบรรณทางธุรกิจ.
จริยธรรม.
นักธุรกิจ--จริยธรรม.

174.4 / น162จ 2547