จุฑา เทียนไทย.

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร / จุฑา เทียนไทย. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 508 หน้า.

ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

Y04 M12 D23

9742090335


การจัดการ.
นักบริหาร--การจัดการ.
นักบริหาร.

658.4 / จ432ก 2547