ไมซ์ลิด, แฮร์เบอร์ท.

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เคมีอินทรีย์ = Theory and Porblems of Organic Chemistry / แฮร์เบอร์ท ไมซ์ลิด, โอวาร์ด เนชามกิน และ จาคอบ ชาเรฟกิน ; เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส, ผุ้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 624 หน้า : ภาพประกอบ.

อาร์คบุ๊ค.

9742090254


อินทรียเคมี--ข้อสอบ.
อินทรียเคมี.

547 / ม927ท 2547