เวียเล, เจ เดวิด.

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ / เจ. เดวิด เวียเล ; ณัฐพงศ์ เกศมาริษ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546. - 132 หน้า ตาราง.

ศูนย์จุฬา.

9749167422


ผลิตภัณฑ์ใหม่--การตลาด.
ผลิตภัณธ์ใหม่--การบริหาร.

658.57 / ว6157ก 2546