วิเชียร ฝอยพิกุล.

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย Arc View / วิเชียร ฝอยพิกุล. - นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547. - 405 หน้า.

Y04 M12 D20

9743162798


ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภูมิศาสตร์.
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.

910.285 / ว325ร 2547