สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ.

การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการผลิตด้วยโปรแกรม PPPA 2000 เพื่อส่งเสริมการทำ TPM / สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545. - 332 หน้า. + ซีดี-รอม

ศูนย์หนังสือจุฬา

Y04 M12 D14

9748329968


การบริหารงานผลิต
การบริหารงานผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

658.5 / ส477ก 2545