สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

การเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545. - 447 หน้า : ภาพประกอบ.

Y04 M11 D02

9742310882


ประธานาธิบดี--ชีวประวัติ.--สหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี--สหรัฐอเมริกา.
พรรคการเมือง--สหรัฐอเมริกา.
ระบบราชการ--สหรัฐอเมริกา.
รัฐธรรมนูญ--สหรัฐอเมริกา.
วัฒนธรรมทางการเมือง--สหรับอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--การเมืองและการปกครอง.
อำนาจตุลาการ--สหรัฐอเมริกา.
อำนาจนิติบัญญัติ--สหรัฐอเมริกา.

320.973 / ส6511ก 2545