ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์.

หลักการตลาด = Principles of Marketing / ศิวฤทธิ์ พงศวกรรังศิลป์. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 393 หน้า.

Y04 M11 D29

9742090394


การตลาด.

658.8 / ศ379ห 2547