มานิตย์ จุมปา.

คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2545) / มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - 215 หน้า.

Y04 M10 D14

9749577086


กฎหมาย.
การบริหารรัฐกิจ--ไทย.
ระบบราชการ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.--ไทย

การปฏิรูประบบราชการ.

342.593064 / ม25ค 2545