การปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541. - 144 หน้า.

Y04 M09 D24

9747285053


ระบบราชการ.

การปฏิรูประบบราชการ.

350.001 / ค1411ก 2541