ประภัสสร บุญมี.

การพัฒนาองค์การ / ประภัสสร บุญมี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - มหาสารคาม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2546. - 479 หน้า.

บรรณานุกรม: หน้า 463-479

สารบัญ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ -- การเปลี่ยนแปลงองค์การ -- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง -- ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมขององค์การ -- การวินิจฉัยองค์การและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- การวิจัยองค์การและการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ -- กระบวนการสอดแทรก -- วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม -- การสอดแทรกด้วยระบบขนาดใหญ่ -- วิธีการพัฒนาองค์การโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การพัฒนาองค์การระดับนานาชาติ -- การประเมินการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกระทบในการสอดแทรกการพัฒนาองค์การ -- การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาองค์การ -- การพัฒนาองค์การในศตวรรษที่ 21

Y04 M07 D31

9749231872


การจัดการองค์การ.
การพัฒนาองค์การ.
องค์การ--การพัฒนา.

658 / ป1711ก 2546