รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545. - 809 หน้า.

สารบัญ: กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : จังหวัดเชียงใหม่ -- กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : จังหวัดสกลนคร -- กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : จังหวัดชลบุรี -- กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : จังหวัดสุพรรณบุรี -- กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : จังหวัดปัตตานีและสงขลา -- กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แนราษฎร : กรุงเทพมหานคร

Y04 M07 D23

9744490136


สถาบันพระปกเกล้า--วิจัย.


การเลือกตั้ง--วิจัย.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--การเลือกตั้ง--วิจัย.

324.63 / พ1711ร 2545