รายงานผลการทดลองการสอนภาษาไทยในโรงเรียนจัดสอนศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. - 300 หน้า. - เอกสาร สนว; ที่ 54/2545 .

Y04 M07 D16


โรงเรียนจัดการสอนศาสนาอิสลาม--วิจัย.--ไทย (ภาคใต้)
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน--วิจัย.

371.077 / ก275ร 2545