เอกสารสมุดปกขาวก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 59 หน้า.

Y04 M06 D22

9747285622


การปฏิรูประบบราชการ.

350.001 / ป133อ 2543