พัชรี สิโรรส.

การปฏิรูประบบราชการ : หลากหลายมุมมอง / พัชรี สิโรรส. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 186 หน้า.

โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Y04 M06 D16

9747799235


การบริหารรัฐกิจ--ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ.

351.1593 / พ1127ก 2546