ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 [ซีดีรอม] / มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาเซีย และ สถาบันพระปกเกล้า, 2540 - 1 แผ่น.

Y04 M03 D30

ฐานข้อมูลงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาเซีย และสถาบันพระปกเกล้า ในการรวบรวมกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูย ฉบับพุทธศักราช 2540 ให้ระบบ เพือให้สามารถให้เป็นแหล่งข้อูลและสืบค้นค้นได้ รายละเอียดประกอบด้วย ความเป็นมาในการจัดทำรัฐธรรมนูญ รายงานการประชุมคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร้งรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รวบรวม ประวัติและคุณวุฒิของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง99 ท่าน ใว้ในส่วนบรรณานุกรมด้วย


สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย--รายงานการประชุม.


ไทย--รัฐธรรมนูญ.