อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม.

รายงานการวิจัยพื้นฐาน การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน / ชาย โพธิสิตา และอมรา สุนทรธาดา - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 - 198 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 108. .

9745861324


ภาวะเศรษฐกิจ--ไทย.
วัฒนธรรม.
สังคม.

เศรษฐกิจ. การวิจัย.

300.07 / อ487ร 2529