วารเรน, คารล์ เอส.

การบัญชีการเงิน = Financial accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess ; แปลและเรียบเรียงโดย กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ด. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546. - 552 หน้า.

Y04 M02 D27

9742090017


การเงิน--การบัญชี
การบัญชี

657.48 / ว275ก 2546