ไอยเรส, แฟรงค์.

แคลคูลัส = Calculus / แฟรงค์ ไอยเรส และเอลเลียต เมนเดลสัน ; วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ, แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546. - 621 หน้า.

040226

9742080364


แคลคูลัส.

515 / อ965ค 2546