รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลามหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2534. - กรุงเทพฯ : งานวิจัยสถาบันกองแผนงานสำนักงานอธิการบดี, 2534. - เอกสาร ; หมายเลข 3507. .


การศึกษา--วิจัย.
การศึกษา.

การวิจัย. วิจัย.

370.78 / ง25ร