เพียร์ซ, จอห์น เอ.

การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Stategic Management / จอห์น เอ. เพียร์ซ, ริชาร์ด บี. โรบินสัน ; สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546. - 468 หน้า.

Y04 M02 D26

9742081794


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

658.401 / พ6172ก 2546