ฮิโตชิ คุเมะ.

วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ / ฮิโตชิ คุเมะ. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546. - 252 หน้า.

Y04 M02 D23

9748325511


การควบคุมการผลิต--สถิติ.
การบริหาร.
การผลิต--สถิติ.

658.568 / ฮ384ว 2546