นิตยา กัทลีรดะพันธ์.

รายงานการวิจัยการศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กเร่ร่อน - กรุงเทพฯ, 2535 - เอกสาร ; หมายเลข 10/2535 .


เด็กจรจัด--วิจัย.

362.76 / น34ร