อวยพร โกมลวิจิตรกุล.

เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Adobe Premiere 6 Workshops / อวยกร โกมลวิจิตรกุล. - กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2545. - 144 หน้า.

Y04 M02 D04

9749027841


การสร้างภาพเคลื่อนไหว (คอมพิวเตอร์)
ภาพยนตร์--การผลิตและการกำกับรายการ.
อโดบี พรีเมียร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.696 / อ176ร 2545