ซุนวู.

ตำราพิชัยสงครามซุนวู ภาคปฏิบัติ / ซุนวู ; บุญศักดิ์ แสงระวี, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ( 2541). - 368 หน้า.

Y03 M09 D09

9747112604 : 200 บาท.


พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

การรบ. ตำราพิชัยสงคราม. สงคราม.

355.42 / ซ457ต 2541