สก็อตต์, ซินเทีย ดี.

ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ / ซินเทีย ดี. สก็อตต์, เดนนิส ที. จัฟฟี และเกวนส์ อาร์. ท็อบ ; ณัฐพงศ์ เกศมาริษ, แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546. - 125 หน้า.

030524

9749087410


การจัดองค์การ.
การบริหารงานบุคคล.
ประสิทธิผลองค์การ.

658 / ส119ค 2546